บุคลากร กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

Approved
นางสุภาพร อัศววิโรจน์
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: spa@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1628
โทรศัพท์/โทรสาร :: 02-587- 4341

งานทะเบียนประวัตินักศึกษา

Approved
นางสาวสุภาพร ฐานันตร์สฤษดิ์
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: sptr@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1628
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวกานต์กมล กาญจนโรมนต์
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: kantkamonk@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1629
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาววิภาพร ดิถีพรรณ
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
e-mail:: vwp@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1631
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นายชัยรัตน์ ทับบุรี
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1628
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

งานลงทะเบียนและประมวลผลสอบด้วยเครื่องจักรกล

Approved
นางสาวสุกานดา สิงห์จันทร์
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: sdsj@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1635
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางศิลสิริ งามเมือง
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: sinsirik@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1635
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวจิราวรรณ ทองแก้ว
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1634
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวอรอนงค์ ศรีคำ
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-mail:: onanongs@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1634
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา

Approved
นางอรวรรณ เบ็ญจชัยพร
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: orawanb@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1633
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวสุพัชรา อักษรถึง
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: supatcharaa@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1630
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวอโนทัย เกตุบรรเทิง
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: anothaik@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1629
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นายพุทธิพันธ์ วัฒนา
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: puttipunw@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1633
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวจารุวรรณ สมราศรี
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: jarruwan.s@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1632
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาววราพร สายทอง
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: warapornsa@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1632
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

งานออกหนังสือสำคัญ

Approved
นางสาววิไลพร หวาดอิ่ม
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
e-mail:: wilaporniw@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1630
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางวรรณภา พินิจเวชการ
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
e-mail:: vanapap@kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1630
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวจิตสุภา นิรัติศัยดีสกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
e-mail:: jitsupa.n@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: -
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

งานเลขานุการและบริการ

Approved
นางสาวกุลธิดา ผิวอ้วน
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการศึกษา
e-mail:: kulthida.p@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1631
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวเบญจา วังงาม
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
e-mail:: benja.w@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1631
โทรศัพท์/โทรสาร :: -