บุคลากร กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

Approved
นางสุภาพร อัศววิโรจน์
โทรศัพท์ :: 1628
โทรศัพท์/โทรสาร :: 02-587- 4341

งานทะเบียนประวัตินักศึกษา

Approved
นางสาวกานต์กมล กาญจนโรมนต์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1629
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาววิภาพร ดิถีพรรณ
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ :: 1631
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นายชัยรัตน์ ทับบุรี
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1628
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

งานลงทะเบียนและประมวลผลสอบ

Approved
นางสาวสุกานดา สิงห์จันทร์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1635
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางศิลสิริ งามเมือง
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1635
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวจิราวรรณ ทองแก้ว
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1634
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวอรอนงค์ ศรีคำ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ :: 1634
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา

Approved
นางอรวรรณ เบ็ญจชัยพร
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
E-mail Address: orawan.b@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1633
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวอโนทัย เกตุบรรเทิง
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1629
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นายพุทธิพันธ์ วัฒนา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1633
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวจารุวรรณ สมราศรี
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1632
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาววราพร สายทอง
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1632
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวกันยรัตน์ สอนคง
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1629
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

งานออกหนังสือสำคัญ

Approved
นางสาววิไลพร หวาดอิ่ม
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ :: 1630
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางวรรณภา พินิจเวชการ
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ :: 1630
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวจิตสุภา นิรัติศัยดีสกุล
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ :: -
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

งานเลขานุการและบริการ

Approved
นางสาวกุลธิดา ผิวอ้วน
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1631
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
นางสาวเบญจา วังงาม
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail Address: Benja.W@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1631
โทรศัพท์/โทรสาร :: -