สถิตินักศึกษา ปีการศึกษา 2558

    ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558
                    คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.กรุงเทพฯ) 3,974 503 2 29
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.ปราจีนบุรี) 171 12 1
   ระดับปริญญาโท 404 37
    ระดับปริญญาเอก 147 11
รวม 4,696 515 2 78
                    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา (คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ปริญญาตรี 1,304 68
   ปริญญาโท 233 31
   ปริญญาเอก 185 87
รวม 1,722 186
                    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา (คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1,432 1 3
   ระดับปริญญาตรี (กรุงเทพฯ) 3,324 1,405 3 268
   ระดับปริญญาตรี (ระยอง) 171
   ระดับปริญญาโท 231 25
รวม 5,158 1,405 4 296
                    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี (กรุงเทพฯ) 2,664 1,632 1 48
   ระดับปริญญาตรี (ระยอง) 77
   ระดับปริญญาโท 198 33
    ระดับปริญญาเอก 46 4
รวม 2,985 1,632 1 85
                    คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี 1,102 293 35
รวม 1,102 293   35
                    คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.ปราจีนบุรี) 430 1
รวม 430 1
                     คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี (มจพ.กรุงเทพฯ) 18 5
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.ปราจีนบุรี) 1,662 111 49
    ระดับปริญญาโท (มจพ.กรุงเทพฯ) 12 2
    ระดับปริญญาโท (มจพ.ปราจีนบุรี) 23
รวม 1,697 129 56
                   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 433 27
รวม 433 27
                    คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 332 40
    ระดับปริญญาโท 3
รวม 335 40
                    คณะบริหารธุรกิจ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี (มจพ.ระยอง) 997 1 1
    ระดับปริญญาโท (มจพ.กรุงเทพ) 263 1
   ระดับปริญญาโท (มจพ.ระยอง) 106
   ระดับปริญญาเอก (มจพ.กรุงเทพ) 31
   ระดับปริญญาเอก (มจพ.ระยอง) 32
รวม 1,429 1 2
                   วิทยาลัยนานาชาติ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 101
รวม 101
                    คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 199
    ระดับปริญญาโท 33 1
    ระดับปริญญาเอก 52 7
รวม 284 8
                    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาโท 202 17
    ระดับปริญญาเอก 73 13
รวม 275 30
                    คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาโท 59 22
    ระดับปริญญาเอก 14 4
รวม 73 26
                    บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติฯ (TGGS)
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาโท 10 52
    ระดับปริญญาเอก 3 3
รวม 13 55
สรุป
   ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
                    คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.กรุงเทพฯ) 3,818 440 30
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.ปราจีนบุรี) 150 9 1
   ระดับปริญญาโท 493 74
    ระดับปริญญาเอก 147 17
รวม 4,608 449 122
                    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา (คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ปริญญาตรี 1,215 72
   ปริญญาโท 213 39
   ปริญญาเอก 187 71
รวม 1,615 182
                    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา (คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1,376 3
   ระดับปริญญาตรี (กรุงเทพฯ) 3,099 1,284 1 239
   ระดับปริญญาตรี (ระยอง) 165 1
   ระดับปริญญาโท 276 41
รวม 4,916 1,284 1 284
                    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี (กรุงเทพฯ) 2,540 1,510 11 46
   ระดับปริญญาตรี (ระยอง) 77
   ระดับปริญญาโท 226 32
    ระดับปริญญาเอก 57 1 5
รวม 2,900 1,510 12 83
                    คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี 1,014 276 39
รวม 1,014 276   39
                    คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.ปราจีนบุรี) 395
รวม 395
                     คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี (มจพ.กรุงเทพฯ) 23 6
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.ปราจีนบุรี) 1,322 66 30
    ระดับปริญญาโท (มจพ.กรุงเทพฯ) 7 2
    ระดับปริญญาโท (มจพ.ปราจีนบุรี) 21
รวม 1,350 89 38
                   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 393 20 2
รวม 393 20 2
                    คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 271 32
    ระดับปริญญาโท 5
รวม 276 32
                    คณะบริหารธุรกิจ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี (มจพ.ระยอง) 912 1
    ระดับปริญญาโท (มจพ.กรุงเทพ) 271 3
   ระดับปริญญาโท (มจพ.ระยอง) 109
   ระดับปริญญาเอก (มจพ.กรุงเทพ) 30
   ระดับปริญญาเอก (มจพ.ระยอง) 31
รวม 1,353 4
                   วิทยาลัยนานาชาติ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 94 1
รวม 94 1
                    คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 166
    ระดับปริญญาโท 40 2
    ระดับปริญญาเอก 63 7
รวม 269 9
                    คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 206 35
รวม 206 35
                    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาโท 255 14
    ระดับปริญญาเอก 71 12
รวม 326 26
                    คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาโท 54 36
    ระดับปริญญาเอก 14 3
รวม 68 39
                    บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติฯ (TGGS)
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาโท 51 28
    ระดับปริญญาเอก 19 5
รวม 70 33
สรุป