สถิตินักศึกษา ปีการศึกษา 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559
                    คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.กรุงเทพฯ) 3,888 440 25
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.ปราจีนบุรี) 180 4
   ระดับปริญญาโท 333 39
    ระดับปริญญาเอก 139 27
รวม 4,540 444 91
                    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา (คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ปริญญาตรี 1,375 1 42
   ปริญญาโท 162 36
   ปริญญาเอก 168 55
รวม 1,705 1 133
                    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา (คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1,519 3
   ระดับปริญญาตรี (กรุงเทพฯ) 3,436 1,605 4 297
   ระดับปริญญาตรี (ระยอง) 129 1
   ระดับปริญญาโท 228 43
รวม 5,312 1,605 4 344
                    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี (กรุงเทพฯ) 2,567 1,586 79
   ระดับปริญญาตรี (ระยอง) 54 1
   ระดับปริญญาโท 170 37
    ระดับปริญญาเอก 54 6
รวม 2,845 1,586 123
                    คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี 1,232 168 1 45
รวม 1,232 168 1 45
                    คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.ปราจีนบุรี) 502
รวม 502
                     คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี (มจพ.กรุงเทพฯ) 10 3
   ระดับปริญญาตรี (มจพ.ปราจีนบุรี) 1,339 61 17
    ระดับปริญญาโท (มจพ.กรุงเทพฯ) 4 2
    ระดับปริญญาโท (มจพ.ปราจีนบุรี) 1
รวม 1,344 71 22
                   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 651 48 1
รวม 651 48 1
                    คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 444 56 2
    ระดับปริญญาโท 9
รวม 453 56 2
                    คณะบริหารธุรกิจ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี (มจพ.ระยอง) 1,677
    ระดับปริญญาโท (มจพ.กรุงเทพ) 238
   ระดับปริญญาโท (มจพ.ระยอง) 119
   ระดับปริญญาเอก (มจพ.กรุงเทพ) 46
   ระดับปริญญาเอก (มจพ.ระยอง) 44
รวม 2,124
                   วิทยาลัยนานาชาติ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 161
รวม 161
                    คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 360
    ระดับปริญญาโท 40 3
    ระดับปริญญาเอก 61 2
รวม 461 5
                    คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาตรี 374 32 1
รวม 374 32 1
                    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาโท 248 7
    ระดับปริญญาเอก 74 16
รวม 322 23
                    คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
   ระดับปริญญาโท 43 15
    ระดับปริญญาเอก 18 3
รวม 61 18
                    บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติฯ (TGGS)
  จำนวนนักศึกษา(คน)
สถานภาพนักศึกษา
ระดับชั้น น.ศ.ปกติ น.ศ.สมทบพิเศษ น.ศ.พิเศษ น.ศ.รักษาสภาพ
    ระดับปริญญาโท 84 34
    ระดับปริญญาเอก 31 4
รวม 115 38

สรุป

สถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 3,672 406 1 20 12
ปริญญาโท 350 0 0 37 1
ปริญญาเอก 130 0 0 28 3
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 159 1 0 0 1
รวม 4,311  407  102
 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,257 0 0 60 5
ปริญญาโท 143 0 0 49 0
ปริญญาเอก 152 0 0 55 2
รวม 1,552  0 0 171 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปวช. 1,450 0 0 0 6
ปริญญาตรี 3,182 1,470 4 235 21
ปริญญาโท 213 0 0 45 0
ระยอง ปริญญาตรี 120 0 0 2 2
รวม 4,965  1,470  311 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม ปริญญาตรี 2,466 1,486 0 35 13
ปริญญาโท 177 0 0 33 2
ปริญญาเอก 60 0 0 6 0
ระยอง ปริญญาตรี 55 0 0 0 1
รวม 2,758  1,486 0 90 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,154 171 0 37 14
รวม 1,154  171  0 51 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 461 0 0 0 0
รวม 461  0 0 0
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 0 10 0 3 0
ปริญญาโท 3 0 0 0 0
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 1,200 55 0 7 1
ปริญญาโท 0 0 0 0 0
รวม 1,203  65  0 11 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญญาตรี 575 40 0 0 3
รวม 575  40  0
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญาตรี 406 50 0 0 1
ปริญญาโท 8 0 0 0 1
รวม 414  50  0
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 234 0 0 9 0
ปริญญาเอก 47 0 0 0 0
ระยอง ปริญญาตรี 1,572 0 0 0 2
ปริญญาโท 120 0 0 0 0
ปริญญาเอก 44 0 0 0 0
รวม 2,017  0 0 11
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 154 0 0 0 0
รวม 154  0 0 0
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 329 0 0 0 1
ปริญญาโท 39 0 0 1 0
ปริญญาเอก 69 0 0 4 0
รวม 437  0 0 6
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 349 32 0 0 0
รวม 349  32  0 0
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 234 0 0 12 0
ปริญญาเอก 69 0 0 13 1
รวม 303  0 0 26 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 34 0 0 21 1
ปริญญาเอก 18 0 0 2 0
รวม 52  0 0 24 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 84 0 0 25 0
ปริญญาเอก 30 0 0 5 0
รวม 114  0 0 30 
สรุป