สถิตินักศึกษา ปีการศึกษา 2561

สถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561)
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 3,778 400  – 36 18
ปริญญาโท 492  –  – 30 1
ปริญญาเอก 127  –  – 28  1
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 172  –  – 5  –
รวม 4,569  400 119
 
 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,317  –  – 57 8
ปริญญาโท 154  – 30  –
ปริญญาเอก 164  – –  38  –
รวม 1,635 133 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปวช. 1,646  –  1  – 7
ปริญญาตรี 3,912 1,644 1 260 24
ปริญญาโท 224  –  – 31 2
  ปริญญาเอก 9  – –  –  – 
ระยอง ปริญญาตรี 8  –  – 4  
รวม 5,799  1,644  2 328
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม ปริญญาตรี 2,537 1,147  – 40 20
ปริญญาโท  176  –  – 20  
ปริญญาเอก 77  – 15  –
ระยอง ปริญญาตรี                  1  –  –  –  –
รวม 2,791  1,147 95
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,485 13  – 33 4
  ปริญญาโท 4 –  –  –  – 
รวม 1,489  13 37
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 433  –  –  1  4
รวม 433 5
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี  –  –  –  –
ปริญญาโท  –  –  –  –
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 1,206 23  – 10 8
ปริญญาโท 2  –  –  –  –
รวม 1,208  23 18
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญญาตรี 794 26  –  1 3
รวม 794 26 4
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญาตรี 475 54  –  – 1
ปริญญาโท 17  –  –  4  –
รวม 492 54 5
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 180  –  – 5  –
ปริญญาเอก 46  –  – 26  –
ระยอง ปริญญาตรี 2,564  –  – 1
ปริญญาโท 119  –  –  –  –
ปริญญาเอก 33  –  – 24  –
รวม 2,942  56
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 278  –  –  2 4
รวม 278 6
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 686  –  –  – 1
ปริญญาโท 46  –  – 3  –
ปริญญาเอก 75  –  – 5  –
รวม 807 9
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 798 2  –  – 1
ปริญญาโท 25  –  –  –  –
รวม 823 2 1
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 309  –  – 9  1
ปริญญาเอก 61  –  – 7  –
รวม 370  17
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 52  –  – 10  1
ปริญญาเอก 12  –  – 13  1
รวม 64 25 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 58  –  – 61  –
ปริญญาเอก 35  –  – 14  –
รวม 93 75
สรุป
สถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562)
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 3,576 355 1 27 19
ปริญญาโท 489 26 2
ปริญญาเอก 122 31 1
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 162 4
รวม 4,349   355 110
 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,236 53 6
ปริญญาโท 142 26
ปริญญาเอก 146 45
รวม 1,524 130  
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปวช. 1,578 9
ปริญญาตรี 3,608 1,534 2 260 18
ปริญญาโท 206 35 1
  ปริญญาเอก 17
ระยอง ปริญญาตรี 6 7
รวม 5,415   1,534   2 330
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม ปริญญาตรี 2,409 1,097 44 18
ปริญญาโท 147 37 1
ปริญญาเอก 73 14
ระยอง ปริญญาตรี
รวม 2,629   1,097   114
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,422 12 21 10
  ปริญญาโท 6
รวม 1,428  12   31
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 410 2
รวม 410 2
                                         
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 1,095 18 6 2
ปริญญาโท 2
รวม 1,097   18 8
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญญาตรี 752 21 1 2
รวม 752 21 3
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญาตรี 457 51 2
ปริญญาโท 10
รวม 467 51 2
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 177 4
ปริญญาเอก 45 28
ระยอง ปริญญาตรี 2,433 2
ปริญญาโท 120
ปริญญาเอก 29 25
รวม 2,804  59
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 270
รวม 270
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 657 5
ปริญญาโท 46 2
ปริญญาเอก 63 10
รวม 766 17
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 734 2
ปริญญาโท 25
รวม 759 2
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 279 9 1
ปริญญาเอก 65 5
รวม 344  15
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 49 10 1
ปริญญาเอก 13 12
รวม 62 23 
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 58 49
ปริญญาเอก 35 14
รวม 93 63
สรุป