สถิตินักศึกษา ปีการศึกษา 2562

สถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562)
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 3,876 384 17 77
ปริญญาโท 480 35 1
ปริญญาเอก 119 38
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 162 1 10
รวม 4,637   384   179
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,430 50 20
ปริญญาโท 155 19
ปริญญาเอก 139 41
รวม 1,724 130  
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปวช. 1,650 9
ปริญญาตรี 4,167 1,615 1 293 38
ปริญญาโท 209 23 6
  ปริญญาเอก 30
ระยอง ปริญญาตรี 2     1 1
รวม 6,058   1,615   1 371
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม ปริญญาตรี 2,759 979 43 41
ปริญญาโท 139 32
ปริญญาเอก 72 16
ระยอง ปริญญาตรี
รวม 2,970 979 132
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,516 5 41 26
  ปริญญาโท 19
รวม 1,535   5 67
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 372 3
  ปริญญาโท 3
รวม 375 3
                                         
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 1,115 11 18 38
ปริญญาโท 2
รวม 1,117   11 56
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญญาตรี 940 5 3 18
รวม 940 5 21
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญาตรี 401 43 2 3
ปริญญาโท 21
รวม 422 43   5
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 155 3
ปริญญาเอก 45 44
ระยอง ปริญญาตรี 2,700 1 4
ปริญญาโท 115 40
ปริญญาเอก 21
รวม

3,036  

92
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 107
รวม 107
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 753 6 18
ปริญญาโท 51 3
ปริญญาเอก 68 5
รวม 872 32
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 942 16
ปริญญาโท 37 2
รวม 979 18
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 18
ปริญญาโท 244 9 5
ปริญญาเอก 62 2
รวม 324   16
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 57 7
ปริญญาเอก 9 10
รวม

66

17  
วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
สรุป

 

สถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2563)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 3,715 333 5 38 39
ปริญญาโท 238 39 6
ปริญญาเอก 32 47 1
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 149 8
รวม 4,134 333  5 178

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,351 62 7
ปริญญาโท 116 19
ปริญญาเอก 43 43
รวม 1,510 131

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปวช.  1,619 3
ปริญญาตรี 3,896 1,489 4 285 20
ปริญญาโท 123 19
ปริญญาเอก 29
ระยอง ปริญญาตรี 1
รวม 5,668 1,489 4 328

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 2,651 917 28 6
ปริญญาโท 60 46
ปริญญาเอก 21 22
ระยอง ปริญญาตรี
รวม 2,732 917 102

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 363 1
ปริญญาโท 3
รวม 366 1

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี 1,062 10 8 17
ปริญญาโท
รวม 1,062 10 25

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 17
ปริญญาโท 176 8 1
ปริญญาเอก 17 4
รวม 210 13

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 25 8
ปริญญาเอก 10
รวม 25 18

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 49 43
ปริญญาเอก 30 20
รวม 79 63

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,494 6 34 16
ปริญญาโท 16
รวม 1,510 6 50

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญญาตรี 873 4 4 2
รวม 873 4 6

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญญาตรี 390 38 1 2
ปริญญาโท 6 2
รวม 396 38 5

คณะบริหารธุรกิจ

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 151 4
ปริญญาเอก 19 39
ระยอง
ปริญญาตรี 2,677 3
ปริญญาโท 119 1
ปริญญาเอก 12 40
รวม 2,978 87

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 303        –
รวม 303

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 749 14 2
ปริญญาโท 33 6
ปริญญาเอก 25 16
รวม 807 38

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี  929 4
ปริญญาโท 16 3
รวม 945 7

สรุป