สถิตินักศึกษา ปีการศึกษา 2563

 

สถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 4,012 402 2 23 12
ปริญญาโท 242 41 2
ปริญญาเอก 32 29
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 121 1 1
รวม 4,407 402  2 109

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,566 38 7
ปริญญาโท 61 23 1
ปริญญาเอก 56 39
รวม 1,683 108

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปวช.  1,629 1
ปริญญาตรี 4,388 1,512 1 314 29
ปริญญาโท 118   1 43
ปริญญาเอก 16
ระยอง ปริญญาตรี
รวม 6,151 1,512 2 387

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 3,152 652 1 31 39
ปริญญาโท 119 15 1
ปริญญาเอก 11 20
ระยอง ปริญญาตรี
รวม 3,282 652 1 106

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 295 1
ปริญญาโท 3
รวม 298 1

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี 1,108 6 5 16
ปริญญาโท
รวม 1,108 6 21

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 42
ปริญญาโท 184 6 1
ปริญญาเอก 13 4
รวม 239 11

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 37 3
ปริญญาเอก 1 9
รวม 38 12

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 43 6
ปริญญาเอก 5 20 1
รวม 48 27

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,540 3 45 12
ปริญญาโท 23
รวม 1,563 3 57

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญญาตรี 915 1 3 5 8
รวม 915 1 3 13

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญญาตรี 304 21 3
ปริญญาโท 11
รวม 315 21 3

คณะบริหารธุรกิจ

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 143 7
ปริญญาเอก 25 42
ระยอง
ปริญญาตรี 2,734 1
ปริญญาโท 138
ปริญญาเอก 21 37
รวม 3,061 87

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 298        –
รวม 298

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 725 8
ปริญญาโท 31 3
ปริญญาเอก 42 6
รวม 798 17

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 889 4
ปริญญาโท 24
รวม 913 4

สรุป

 

สถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 3,828 364 38 10
ปริญญาโท 189 55 4
ปริญญาเอก 25 36 1
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 113 7 1
รวม 4,155 364  – 152

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,446 37 12
ปริญญาโท 42 27 3
ปริญญาเอก 41 43 1
รวม 1,529 123

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปวช.  1,568 1 1
ปริญญาตรี 4,012 1,361 1 374 11
ปริญญาโท 72 38 5
ปริญญาเอก 16
ระยอง ปริญญาตรี 1
รวม 6,669 1,361 2 430

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 2,980 610 1 43 7
ปริญญาโท 80 22 2
ปริญญาเอก 8 26
ระยอง ปริญญาตรี
รวม 3,068 610 1 100

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 294 1
ปริญญาโท
รวม 294 1

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี 1,012 3 11 5
ปริญญาโท
รวม 1,012 3 16

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 39
ปริญญาโท 162 3
ปริญญาเอก 15 6
รวม 216 9

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 21 12
ปริญญาเอก 3 11
รวม 24 23

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 39 17 1
ปริญญาเอก 5 18 1
รวม 44 37

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 1,490 1 32 8
ปริญญาโท 13
รวม 1,503 1 40

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญญาตรี 844 2 9 1
รวม 844 2 10

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ระยอง ปริญญาตรี 289 19
ปริญญาโท 15 1
รวม 304 19 1

คณะบริหารธุรกิจ

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาโท 130 5
ปริญญาเอก 11 34
ระยอง
ปริญญาตรี 2,645
ปริญญาโท 120
ปริญญาเอก 13 28
รวม 2,919 67

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 327
รวม 327

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
กทม. ปริญญาตรี 690 17 4
ปริญญาโท 25 3
ปริญญาเอก 18 10
รวม 733 34

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาเขต ระดับชั้น ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ
ปริญญานิพนธ์ ลาพัก
ปราจีนบุรี ปริญญาตรี 869 1 4
ปริญญาโท 8
รวม 877 5

สรุป