หนังสือรับรองการลาออก

 หนังสือรับรองการลาออก

1.ขอแบบฟอร์มคำร้องขอลาออกได้ที่ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จาก website

2.เขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ลาออก

3.ดำเนินการตรวจสอบจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้

3.1. แผนก/ภาควิชาที่สังกัด (ทุกระดับชั้นการศึกษาและทุกคณะ)

3.2. สำนักหอสมุดกลาง (ทุกระดับชั้นการศึกษาและทุกคณะ)

3.3. บัณฑิตวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย)

4.ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

5.ชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ งานการเงิน

6.อัตราค่าธรรมเนียมและหลักฐานที่ใช้

77

หมายเหตุ
1.กรณีพ้นสภาพจากการสอบต้องให้อนุมัติผลการศึกษาก่อน
2.กรณีอื่นๆให้ติดต่อสอบถามเป็นรายๆไป
คำชี้แจงเพิ่มเติม

 • หนังสือรับรองการลาออก นักศึกษาจะขอได้เพียงครั้งเดียวและฉบับเดียวเท่านั้น
 • รูปถ่ายนักศึกษาจะต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนถึงวันขอเอกสารการศึกษา
  (ด้านหลังรูป เขียนชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาให้ชัดเจน)
 • เอกสารที่กำหนดเวลาเกิน 3 วัน เป็นเอกสารที่ต้องเสนอผู้อำนวยการ/คณบดีลงนาม
 • เมื่อยื่นคำร้องขอแล้วต้องมาขอรับเอกสารภายใน 90 วัน นับจากวันที่ยื่นคำร้อง
  มิฉะนั้นงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาจะไม่เก็บรักษาเอกสารไว้ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอเอกสารใหม่
 • วันที่มารับเอกสาร นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษา / บัตรประจำตัวประชาชน และ ใบนัดรับเอกสาร
  ที่ออกให้โดยงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

*** การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นรับเอกสารแทน ให้ปฏิบัติดังนี้ ***

 • เขียนหนังสือมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์)
  ระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และเลขที่ SLIP ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 • นำ SLIP หรือใบนัดรับเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
  ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ แนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ