ทรานสคริปต์

กรณีเพื่อตรวจสอบผลการเรียน / กำลังศึกษาอยู่

1. ขอแบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารการศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จาก website
2. เขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วน ระบุประเภทเอกสารและจำนวนที่ต้องการ
    กรณี เพื่อตรวจสอบผลการเรียน
             – ทรานสคริปต์จะไม่ได้รับการประทับตราและลงนามจากนายทะเบียน
    กรณี กำลังศึกษาอยู่
             – ทรานสคริปต์จะได้รับการประทับตราและลงนามจากนายทะเบียน
3. ยื่นคำร้องที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
4. ชำระเงินค่าธรรมเนียม ที่งานการเงิน

อัตราค่าธรรมเนียมและหลักฐานที่ใช้

  ปวช/ปริญญาตรี ปริญญาโท/ปริญญาเอก
รูปถ่าย
ค่าธรรมเนียม
   
กรณี เพื่อตรวจสอบผลการเรียน
20 บาท/ฉบับ 20 บาท/ฉบับ
กรณี กำลังศึกษาอยู่
40 บาท/ฉบับ 40 บาท/ฉบับ
กำหนดเวลาการขอรับเอกสาร (นับจากวันยื่นคำร้องขอเอกสาร)
   
กรณี เพื่อตรวจสอบผลการเรียน
2 วันทำการ 2 วันทำการ
กรณี กำลังศึกษาอยู่
3 วันทำการ 14 วันทำการ
ช่วงระยะเวลาที่ขอได้
ตลอดเวลา
จำนวนที่ขอได้
ไม่จำกัด

กรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา

1. ขอแบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารการศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จาก website
2. เขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วน โดยเลือกที่ช่อง Transcript ระบุจำนวนที่ต้องการและระบุกรณี สำเร็จการศึกษา พร้อมระบุภาคเรียนและปีการศึกษาที่สำเร็จ
3. ดำเนินการตรวจสอบจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้
     3.1. แผนก/ภาควิชาที่สังกัด (ทุกระดับชั้นการศึกษาและทุกคณะ)
     3.2. สำนักหอสมุดกลาง (ทุกระดับชั้นการศึกษาและทุกคณะ)
     3.3. บัณฑิตวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย)
4. ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย
5. ชำระเงินค่าธรรมเนียม ที่งานการเงิน

อัตราค่าธรรมเนียมและหลักฐานที่ใช้

  ปวช/ปริญญาตรี ปริญญาโท/ปริญญาเอก
รูปถ่าย (สวมชุดครุย)
ขนาด 1 นิ้ว (3×4 ซม.)
ค่าธรรมเนียม
40 บาท/ฉบับ 40 บาท/ฉบับ
กำหนดเวลาการขอรับเอกสาร (นับจากวันยื่นคำร้องขอเอกสาร)
5 วันทำการ 14 วันทำการ
ช่วงระยะเวลาที่ขอได้
หลังอนุมัติผลการศึกษา
จำนวนที่ขอได้
ไม่จำกัด

หมายเหตุ
* * นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2542 – ปัจจุบัน

แนบรูปถ่ายสี หรือ ขาว-ดำ ขนาด 1 นิ้ว (3×4 ซม.) มากกว่า จำนวน Transcript ที่ขอ 1 รูป
ยกเว้น กรณี เคยขอ Transcript ฉบับสมบูรณ์แล้ว แนบรูปถ่ายเท่าจำนวนที่ขอ
             นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ก่อนภาคเรียนที่ 2/2542 ให้แนบรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ยกเว้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536-1/2542 ถ้าเคยขอหลักฐานแล้ว ไม่ต้องแนบรูปถ่ายอีก

* * กรณีที่นักศึกษาเคยขอเอกสารฉบับสมบูรณ์แล้ว ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน * *

กรณีลาออก/พ้นสภาพ

1. ขอแบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารการศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จาก website
2. เขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วน โดยเลือกที่ช่อง Transcript ระบุจำนวนที่ต้องการ และระบุกรณี
3. ดำเนินการตรวจสอบจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้
     3.1. แผนก/ภาควิชาที่สังกัด (ทุกระดับชั้นการศึกษาและทุกคณะ)
     3.2. สำนักหอสมุดกลาง (ทุกระดับชั้นการศึกษาและทุกคณะ)
     3.3. บัณฑิตวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย)
4. ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย
5. ชำระเงินค่าธรรมเนียม ที่งานการเงิน

อัตราค่าธรรมเนียมและหลักฐานที่ใช้

  ปวช/ปริญญาตรี ปริญญาโท/ปริญญาเอก
รูปถ่าย (สวมชุดนักศึกษาตามระดับชั้น)
ขนาด 1 นิ้ว (3×4 ซม.)
ค่าธรรมเนียม
40 บาท/ฉบับ 40 บาท/ฉบับ
กำหนดเวลาการขอรับเอกสาร (นับจากวันยื่นคำร้องขอเอกสาร)
5 วันทำการ 14 วันทำการ
ช่วงระยะเวลาที่ขอได้
หลังอนุมัติผลการศึกษา
จำนวนที่ขอได้
ไม่จำกัด

หมายเหตุ * นักศึกษาที่ลาออก/พ้นสภาพ

 • แนบรูปถ่ายสี หรือ ขาว-ดำ ขนาด 1 นิ้ว (3×4 ซม.) ตามจำนวน Transcript ที่ขอ

* * กรณีที่นักศึกษาเคยขอเอกสารฉบับสมบูรณ์แล้ว ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน * *

ทรานสคริปต์ ฉบับภาษาไทย

1. ขอแบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารการศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จาก website
2.เขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วน พร้อมระบุจำนวนที่ต้องการ
3.ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
4.ชำระเงินค่าธรรมเนียม ที่งานการเงิน

อัตราค่าธรรมเนียมและหลักฐานที่ใช้

  ปวช/ปริญญาตรี ปริญญาโท/ปริญญาเอก
รูปถ่าย
ค่าธรรมเนียม
200 บาท/ฉบับ 200 บาท/ฉบับ
กำหนดเวลาการขอรับเอกสาร (นับจากวันยื่นคำร้องขอเอกสาร)
1 เดือนทำการ
ช่วงระยะเวลาที่ขอได้
หลังอนุมัติผลการศึกษา
จำนวนที่ขอได้
ไม่จำกัด
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องแนบเพิ่มเติม
ดูหมายเหตุ

หมายเหตุ

1.นักศึกษาที่สามารถขอ Transcript ฉบับภาษาไทย จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับ Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว
2.ปริญญาตรี ให้แนบเอกสาร Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์
3.บัณฑิตวิทยาลัย ที่เรียน แผน ก. แบบ ก(1) แบบ ก(2) ให้แนบใบแบบรายงานผลการอนุมัติวิทยานิพนธ์ และ Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์

คำชี้แจงเพิ่มเติม

 • รูปถ่ายนักศึกษาจะต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนถึงวันขอเอกสารการศึกษา
  (ด้านหลังรูป เขียนชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาให้ชัดเจน)
 • เอกสารที่กำหนดเวลาเกิน 3 วัน เป็นเอกสารที่ต้องเสนอผู้อำนวยการ/คณบดีลงนาม
 • ถ้าคะแนนในภาคการศึกษานั้นยังไม่สมบูรณ์ทุกวิชาหรือยังไม่มีการอนุมัติผล
  งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาจะไม่ออก Transcript ในภาคการศึกษานั้นให้
  นักศึกษาจะได้รับ Transcript ถึงภาคการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งได้รับอนุมัติผลโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • เมื่อยื่นคำร้องขอแล้วต้องมาขอรับเอกสารภายใน 90 วัน นับจากวันที่ยื่นคำร้อง
  มิฉะนั้นงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาจะไม่เก็บรักษาเอกสารไว้ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอเอกสารใหม่
 • วันที่มารับเอกสาร นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษา / บัตรประจำตัวประชาชน และ ใบนัดรับเอกสาร
  ที่ออกให้โดยงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

*** การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นรับเอกสารแทน ให้ปฏิบัติดังนี้ ***

 • เขียนหนังสือมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์)
  ระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และเลขที่ SLIP ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 • นำ SLIP หรือใบนัดรับเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
  ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ แนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ