ประกาศนียบัตรวิชาชีพ / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1.ขอแบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

2.เขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

3.ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

4.ชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ งานการเงิน

5.อัตราค่าธรรมเนียมและหลักฐานที่ใช้

7wewesd

หมายเหตุ เฉพาะนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น
คำชี้แจงเพิ่มเติม

 • เอกสารที่กำหนดเวลาเกิน 3 วัน เป็นเอกสารที่ต้องเสนอผู้อำนวยการ/คณบดีลงนาม
 • เมื่อยื่นคำร้องขอแล้วต้องมาขอรับเอกสารภายใน 90 วัน นับจากวันที่ยื่นคำร้อง
  มิฉะนั้นงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาจะไม่เก็บรักษาเอกสารไว้ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอเอกสารใหม่
 • วันที่มารับเอกสาร นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษา / บัตรประจำตัวประชาชน และ ใบนัดรับเอกสาร
  ที่ออกให้โดยงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

*** การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นรับเอกสารแทน ให้ปฏิบัติดังนี้ ***

 • เขียนหนังสือมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์)
  ระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และเลขที่ SLIP ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 • นำ SLIP หรือใบนัดรับเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
  ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ แนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ