สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มงานภายในประจำปี 2565