ระเบียบ/ประกาศ เกี่ยวกับวินัยและรูปถ่ายนักศึกษา

ตัวอย่างรูปถ่ายนักศึกษาปัจจุบัน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1


ระดับปริญญาบัณฑิต

21


ระดับบัณฑิตศึกษา

หรือเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว

676


 

ตัวอย่างรูปถ่ายผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

878


ระดับปริญญาบัณฑิต

879

หรือเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว

880


ระดับบัณฑิตศึกษา

881