เอกสารดาวน์โหลดสำหรับบุคลากร กบศ.

Title
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
 1 file(s)  5 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
 1 file(s)  18 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
 1 file(s)  28 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 1 file(s)  866 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบใบลาพักผ่อนของผู้อำนวยการกอง
 1 file(s)  4 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวของผู้อำนวยการกอง
 1 file(s)  17 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 11 กรกฎาคม 2017 Download