เอกสารดาวน์โหลดสำหรับบุคลากร กบศ.

Title
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
 1 file(s)  13 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
 1 file(s)  37 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
 1 file(s)  64 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 1 file(s)  1966 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบใบลาพักผ่อนของผู้อำนวยการกอง
 1 file(s)  11 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวของผู้อำนวยการกอง
 1 file(s)  24 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 11 กรกฎาคม 2017 Download