เอกสารดาวน์โหลดสำหรับบุคลากร กบศ.

Title
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน ทำงานนอกเวลาราชการ
 1 file(s)  35 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน 2 ตุลาคม 2017 Download
ใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กองบริการการศึกษา
 1 file(s)  15 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน 2 ตุลาคม 2017 Download
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
 1 file(s)  12 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน 2 ตุลาคม 2017 Download