เอกสารดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

Title Download
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559)
  1 files      5 downloads
Download
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559)
  1 files      8 downloads
Download
หลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างรหัสวิชาใหม่
  1 files      1 download
Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559
  1 files      4 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
  1 files      4 downloads
Download
หลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  1 files      3 downloads
Download
ตัวอย่างการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร
  1 files      6 downloads
Download
แบบฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
  1 files      1 download
Download
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
  1 files      0 download
Download
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
  1 files      2 downloads
Download
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1 files      2 downloads
Download
การคิดจำนวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัย
  1 files      0 download
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อตรวจสอบหลักสูตร ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2552
  1 files      1 download
Download
(ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
  1 files      3 downloads
Download
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.02)
  1 files      2 downloads
Download
แบบฟอร์มการรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร (แบบ ล.3)
  1 files      2 downloads
Download
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบเล็กน้อยโครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง (แบบ ล.3)
  1 files      2 downloads
Download
การเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ แบบ (มคอ.2) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบมากรายการโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลง (มคอ.2+ล.4 )
  1 files      2 downloads
Download
การเสนอหลักการและนโยบายในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย (แบบ ล.1)
  1 files      2 downloads
Download
ขั้นตอนการขอปิดหลักสูตร
  1 files      1 download
Download
ขั้นตอนการขอรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาจากสภาวิชาชีพ
  1 files      1 download
Download
ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (ตามแบบ มคอ.2+ล.4)
  1 files      1 download
Download
ขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรแบบเล็กน้อย โครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง (ตามแบบ ล.3) ระดับปริญญาบัณฑิต
  1 files      3 downloads
Download
ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรใหม่ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (ตามแบบ มคอ.2)
  1 files      1 download
Download
ขั้นตอนการเสนอหลักการและนโยบายในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ (ตามแบบ ล.1)
  1 files      1 download
Download
ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรใหม่/หลักสุตรปรับปรุงระดับปริญญาบัณฑิต
  1 files      2 downloads
Download