แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 รายการ ดาวน์โหลด
  • แบบ ล.1     การเสนอหลักการและนโยบายในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย
  • มคอ.2        รายละเอียดของหลักสูตร  
  • แบบ ล.3     การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบเล็กน้อย โครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง 
  • แบบ ล.3     การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบเล็กน้อย โครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง (กรณีปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
  • แบบ ล.4      การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบมากรายการ โครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลง 
  • แบบฟอร์มหลักสูตรเทียบโอนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  • แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
  • แบบฟอร์มสรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
  • ตัวอย่าง  การเขียนผลงานวิชาการของอาจารย์ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)