แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

 รายการ ดาวน์โหลด
 • แบบ ล.1     แบบฟอร์มการเสนอหลักการและนโยบายในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย
 • แบบ ล.2    แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร (OBE 2)
 • แบบ ล.3.1    แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบเล็กน้อย
  (กรณีเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ชื่อรายวิชา การเพิ่ม-ลดรายวิชา การปรับคำอธิบายรายวิชา เป็นต้น)
 • แบบ ล.3.2    แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 • แบบ ล.4      แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบมากรายการ โครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลง 
 • แบบ ล.5      แบบฟอร์มหลักสูตรเทียบโอนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 • แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 • แบบฟอร์มสรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
 • แบบฟอร์มสรุปข้อคิดห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและผลการดำเนินการแก้ไขของภาควิชา
 • ตัวอย่าง  การเขียนผลงานวิชาการของอาจารย์ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
 
 • ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษ