แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

 รายการ ดาวน์โหลด
 • แบบ ล.1     การเสนอหลักการและนโยบายในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย
 • มคอ.2        รายละเอียดของหลักสูตร  
 • แบบ ล.3.1     การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบเล็กน้อย โครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง
  (กรณีเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ชื่อรายวิชา การเพิ่ม-ลดรายวิชา การปรับคำอธิบายรายวิชา เป็นต้น)
 • แบบ ล.3.2     การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบเล็กน้อย โครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง
  (กรณีปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
 • แบบ ล.4      การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบมากรายการ โครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลง 
 • แบบฟอร์มหลักสูตรเทียบโอนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 • แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 • แบบฟอร์มสรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
 • แบบฟอร์มสรุปข้อคิดห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและผลการดำเนินการแก้ไขของภาควิชา
 • ตัวอย่าง  การเขียนผลงานวิชาการของอาจารย์ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
 
 • ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษ