เอกสารดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

Title
หลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 1 file(s)  680 downloads
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอหลักสูตร, บริการอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 2 ตุลาคม 2017 Download
ตัวอย่างการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร
 1 file(s)  43 downloads
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอหลักสูตร, บริการอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
 1 file(s)  51 downloads
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอหลักสูตร, บริการอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 2 ตุลาคม 2017 Download