เอกสารดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

Title
หลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 1 file(s)  1356 downloads
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอหลักสูตร, บริการอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 2 ตุลาคม 2017 Download
ตัวอย่างการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร
 1 file(s)  91 downloads
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอหลักสูตร, บริการอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
 1 file(s)  97 downloads
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอหลักสูตร, บริการอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 2 ตุลาคม 2017 Download