เอกสารดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

Title
การดำเนินการแจ้งภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาบริการในการจัดทำหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
 1 file(s)  156 downloads
บริการอาจารย์/เจ้าหน้าที่, ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง 31 พฤษภาคม 2018 Download
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่3)
 1 file(s)  91 downloads
บริการอาจารย์/เจ้าหน้าที่, ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง 31 พฤษภาคม 2018 Download
หลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างรหัสวิชาใหม่
 1 file(s)  103 downloads
บริการอาจารย์/เจ้าหน้าที่, ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง 2 ตุลาคม 2017 Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559
 1 file(s)  51 downloads
บริการอาจารย์/เจ้าหน้าที่, ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง 2 ตุลาคม 2017 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
 1 file(s)  198 downloads
บริการอาจารย์/เจ้าหน้าที่, ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง 2 ตุลาคม 2017 Download