เอกสารดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

Title
การขอเพิ่มรายวิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาบูรณาการ
 1 file(s)  204 downloads
รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 8 มกราคม 2019 Download
ตารางเทียบแทนวิชาเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา
 1 file(s)  341 downloads
รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป, เอกสารอ้างอิง 28 กันยายน 2018 Download
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559)
 1 file(s)  261 downloads
บริการอาจารย์/เจ้าหน้าที่, รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 2 ตุลาคม 2017 Download
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559)
 1 file(s)  10750 downloads
บริการอาจารย์/เจ้าหน้าที่, รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 2 ตุลาคม 2017 Download