อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ปวช.

รายการ เงื่อนไข ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  แรกเข้า 1,000
ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย แรกเข้า 1,000
ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 250
ค่าบำรุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา     
  •  นักศึกษาปกติ
   เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 18,000 2,000
ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า (200-800)
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
  • ค่าอบรมจริยธรรม
แรกเข้า 500
  • ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา
แรกเข้า 200
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป