อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

รายการ เงื่อนไข ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ แรกเข้า 1,000
ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย แรกเข้า 1,000
ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 250
ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 450 450
ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,400 1,400
ค่าบำรุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ 500 300
ค่าบำรุงสุขภาพ ภาคการศึกษาละ 200 200
ค่าบำรุงระบบสารสนเทศ ภาคการศึกษาละ 900 900
ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า (200-400)
ค่าธรรมเนียมเงินพัฒนาวิชาการ ภาคการศึกษาละ รายละเอียด  –
ค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียน
 – ทฤษฎี หน่วยกิตละ 300 300
– ปฏิบัติ หน่วยกิตละ 500 500
 วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หน่วยกิตละ 900 900
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
รายการ เงื่อนไข ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน
  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ แรกเข้า 1,000
  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย แรกเข้า 1,000
  ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 250
  ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 350 350
  ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,400 1,400
  ค่าบำรุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ 500 300
  ค่าบำรุงสุขภาพ ภาคการศึกษาละ 100 100
  ค่าบำรุงระบบสารสนเทศ ภาคการศึกษาละ 800 800
  ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า   (200-400)
  ค่าธรรมเนียมเงินพัฒนาวิชาการ ภาคการศึกษาละ รายละเอียด  –
  ค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียน
      – ทฤษฎี หน่วยกิตละ 300 300
      – ปฏิบัติ หน่วยกิตละ 500 500
   วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หน่วยกิตละ 900 900
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป