อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

รายการ เงื่อนไข ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ แรกเข้า 1,000
ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย แรกเข้า 1,000
ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 250
ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาปกติ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษา 19,000 3,000
   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา 19,000 3,000
   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคการศึกษา 19,000 3,000
   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคการศึกษา 19,000 3,000
   คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษา 19,000 3,000
   คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา 19,000 3,000
   คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภาคการศึกษา 28,000 3,000
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคการศึกษา 19,000 3,000
   คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษา 19,000 3,000
   คณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษา 19,000 3,000
   วิทยาลัยนานาชาติ ภาคการศึกษา 60,000
   คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา 25,000 3,000
   คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ภาคการศึกษา 19,000 3,000
   นักศึกษาหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษา 25,000
   นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษา 60,000
   นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษา 80,000
นักศึกษาสมทบพิเศษ ภาคการศึกษา 29,000 3,000
   ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า (200-800)
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
รายการ เงื่อนไข ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ แรกเข้า 1,000
ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย แรกเข้า 1,000
ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 250
ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาปกติ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษา 15,000 3,000
   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา 15,000 3,000
   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคการศึกษา 15,000 3,000
   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคการศึกษา 15,000 3,000
   คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา 14,000 3,000
   คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษา 14,000 3,000
   นักศึกษาวิทยาเขตระยอง ภาคการศึกษา 14,000 3,000
นักศึกษาสมทบพิเศษ ภาคการศึกษา 29,000 3,000
   ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า (200-800)
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
รายการ เงื่อนไข ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ แรกเข้า 1,000
ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย แรกเข้า 1,000
ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 250
ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   นักศึกษาปกติ ภาคการศึกษา 15,000 3,000
   นักศึกษาปกติ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ภาคการศึกษา 15,000 3,000
   นักศึกษาสมทบพิเศษ ภาคการศึกษา 29,000 3,000
   ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า (200-800)
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป