เอกสารดาวน์โหลดสำหรับบุคลากร กบศ.

Title Download
ใบรับจ้างทำงาน
  1 files      2 downloads
Download
ใบแจ้งสั่งซื้อวัสดุ
  1 files      0 download
Download
แบบฟอร์มการให้คำปรึกษา
  1 files      0 download
Download
แบบฟอร์มบันทึกรายการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  1 files      0 download
Download
แบบฟอร์มรายงานการเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบเว็บไซต์กองบริการการศึกษา
  1 files      1 download
Download
แบบรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
  1 files      0 download
Download
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  1 files      1 download
Download
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
  1 files      0 download
Download
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
  1 files      0 download
Download
ใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
  1 files      0 download
Download
ใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ
  1 files      0 download
Download
ใบยืมเงินทดรองจ่าย
  1 files      0 download
Download
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  1 files      0 download
Download
ใบเบิกค่าพาหนะ
  1 files      0 download
Download
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
  1 files      0 download
Download
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
  1 files      0 download
Download
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  1 files      0 download
Download
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  1 files      2 downloads
Download
แบบใบลาพักผ่อนของผู้อำนวยการกอง
  1 files      0 download
Download
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวของผู้อำนวยการกอง
  1 files      0 download
Download
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน ทำงานนอกเวลาราชการ
  1 files      0 download
Download
ใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กองบริการการศึกษา
  1 files      0 download
Download
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
  1 files      0 download
Download