เอกสารดาวน์โหลดสำหรับบุคลากร กบศ.

Title
ใบรับจ้างทำงาน
 1 file(s)  19 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2 ตุลาคม 2017 Download
ใบแจ้งสั่งซื้อวัสดุ
 1 file(s)  8 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มการให้คำปรึกษา
 1 file(s)  9 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงาน 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มบันทึกรายการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 1 file(s)  6 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงาน 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มรายงานการเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบเว็บไซต์กองบริการการศึกษา
 1 file(s)  5 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงาน 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
 1 file(s)  11 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงาน 2 ตุลาคม 2017 Download
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 1 file(s)  241 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการเงิน 2 ตุลาคม 2017 Download
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
 1 file(s)  11 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการเงิน 2 ตุลาคม 2017 Download
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
 1 file(s)  12 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการเงิน 11 กรกฎาคม 2017 Download
ใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
 1 file(s)  14 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการเงิน 11 กรกฎาคม 2017 Download
ใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ
 1 file(s)  14 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการเงิน 2 ตุลาคม 2017 Download
ใบยืมเงินทดรองจ่าย
 1 file(s)  10 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการเงิน 2 ตุลาคม 2017 Download
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 1 file(s)  20 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการเงิน 2 ตุลาคม 2017 Download
ใบเบิกค่าพาหนะ
 1 file(s)  7 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการเงิน 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
 1 file(s)  5 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
 1 file(s)  18 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
 1 file(s)  28 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 1 file(s)  866 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบใบลาพักผ่อนของผู้อำนวยการกอง
 1 file(s)  4 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวของผู้อำนวยการกอง
 1 file(s)  17 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 11 กรกฎาคม 2017 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน ทำงานนอกเวลาราชการ
 1 file(s)  17 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน 2 ตุลาคม 2017 Download
ใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กองบริการการศึกษา
 1 file(s)  7 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน 2 ตุลาคม 2017 Download
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
 1 file(s)  5 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน 2 ตุลาคม 2017 Download