เอกสารดาวน์โหลดสำหรับบุคลากร กบศ.

Title
ใบรับจ้างทำงาน
 1 file(s)  36 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2 ตุลาคม 2017 Download
ใบแจ้งสั่งซื้อวัสดุ
 1 file(s)  22 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มการให้คำปรึกษา
 1 file(s)  19 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงาน 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มบันทึกรายการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 1 file(s)  12 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงาน 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มรายงานการเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบเว็บไซต์กองบริการการศึกษา
 1 file(s)  14 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงาน 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
 1 file(s)  26 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงาน 2 ตุลาคม 2017 Download
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 1 file(s)  492 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการเงิน 2 ตุลาคม 2017 Download
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
 1 file(s)  29 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการเงิน 2 ตุลาคม 2017 Download
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
 1 file(s)  23 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการเงิน 11 กรกฎาคม 2017 Download
ใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
 1 file(s)  35 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการเงิน 11 กรกฎาคม 2017 Download
ใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ
 1 file(s)  26 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการเงิน 2 ตุลาคม 2017 Download
ใบยืมเงินทดรองจ่าย
 1 file(s)  19 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการเงิน 2 ตุลาคม 2017 Download
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 1 file(s)  42 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการเงิน 2 ตุลาคม 2017 Download
ใบเบิกค่าพาหนะ
 1 file(s)  16 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการเงิน 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
 1 file(s)  13 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
 1 file(s)  37 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
 1 file(s)  64 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 1 file(s)  1966 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบใบลาพักผ่อนของผู้อำนวยการกอง
 1 file(s)  11 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 2 ตุลาคม 2017 Download
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวของผู้อำนวยการกอง
 1 file(s)  24 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการลา 11 กรกฎาคม 2017 Download
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน ทำงานนอกเวลาราชการ
 1 file(s)  35 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน 2 ตุลาคม 2017 Download
ใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กองบริการการศึกษา
 1 file(s)  15 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน 2 ตุลาคม 2017 Download
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
 1 file(s)  12 downloads
บริการบุคลากร กบศ., เอกสารเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน 2 ตุลาคม 2017 Download