กองบริการการศึกษา เยี่ยมชม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

S__4751385
291461
291362
291466
291360
291373
291364
291378
291523
291380
previous arrow
next arrow
S__4751385
291461
291362
291466
291360
291373
291364
291378
291523
291380
previous arrow
next arrow

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย สร้างสรรค์ และรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต และผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาและผู้แทนบุคลากรกองบริการการศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – 13.00 น. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกันเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการต่อยอดผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 

 

 

ทำบุญกองบริการการศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้จัดงาน ทำบุญกองบริการการศึกษา

ณ กองบริการการศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2

รูปกิจกรรม

Image00007
Image00221
Image00240
Image00239
Image00238
Image00237
Image00236
Image00235
Image00234
Image00190
Image00233
Image00232
Image00231
Image00228
Image00226
Image00225
Image00222
Image00204
Image00202
Image00194
Image00186
Image00184
Image00182
Image00178
Image00177
Image00166
Image00152
Image00148
Image00150
Image00142
Image00029
Image00134
Image00128
Image00124
Image00030
Image00114
Image00108
Image00104
Image00090
Image00087
Image00080
Image00076
Image00066
Image00027
Image00057
Image00056
Image00055
Image00054
Image00053
Image00052
Image00051
Image00050
Image00048
Image00047
Image00045
Image00042
Image00041
Image00040
Image00037
Image00036
Image00026
Image00023
Image00020
Image00019
Image00018
Image00014
Image00011
previous arrow
next arrow
Image00007
Image00221
Image00240
Image00239
Image00238
Image00237
Image00236
Image00235
Image00234
Image00190
Image00233
Image00232
Image00231
Image00228
Image00226
Image00225
Image00222
Image00204
Image00202
Image00194
Image00186
Image00184
Image00182
Image00178
Image00177
Image00166
Image00152
Image00148
Image00150
Image00142
Image00029
Image00134
Image00128
Image00124
Image00030
Image00114
Image00108
Image00104
Image00090
Image00087
Image00080
Image00076
Image00066
Image00027
Image00057
Image00056
Image00055
Image00054
Image00053
Image00052
Image00051
Image00050
Image00048
Image00047
Image00045
Image00042
Image00041
Image00040
Image00037
Image00036
Image00026
Image00023
Image00020
Image00019
Image00018
Image00014
Image00011
previous arrow
next arrow

อบรมโครงการส่งเสริมการให้บริการอย่างยั่งยืน

กองบริการการการศึกษาร่วมกับกองกิจการนักศึกษา

ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการให้บริการอย่างยั่งยืน เรื่อง “นักบริการ 360 องศา”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560   ณ ห้องประชุม 89403 อาคาร 89 คณะวิศวกรรมศาสตร์


 

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรภายในกอง

เรื่อง “การเสริมสร้างการให้บริการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกองบริการการศึกษาอย่างยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 19 พ.ค.2560 – 21 พ.ค.2560


Image00023
Image00064
Image00083
Image00022
Image00082
Image00080
Image00078
Image00077
Image00076
Image00029
Image00075
Image00074
Image00073
Image00072
Image00071
Image00070
Image00069
Image00068
Image00067
Image00066
Image00084
Image00063
Image00062
Image00061
Image00059
Image00057
Image00056
Image00013
Image00055
Image00054
Image00079
Image00060
Image00050
Image00046
Image00041
Image00033
Image00031
Image00030
Image00028
Image00027
Image00026
Image00025
Image00024
Image00048
Image00021
Image00020
Image00012
Image00019
Image00018
Image00015
Image00014
Image00011
Image00010
Image00009
Image00007
Image00006
Image00053
Image00005
Image00004
Image00003
Image00002
Image00001
previous arrow
next arrow
Image00023
Image00064
Image00083
Image00022
Image00082
Image00080
Image00078
Image00077
Image00076
Image00029
Image00075
Image00074
Image00073
Image00072
Image00071
Image00070
Image00069
Image00068
Image00067
Image00066
Image00084
Image00063
Image00062
Image00061
Image00059
Image00057
Image00056
Image00013
Image00055
Image00054
Image00079
Image00060
Image00050
Image00046
Image00041
Image00033
Image00031
Image00030
Image00028
Image00027
Image00026
Image00025
Image00024
Image00048
Image00021
Image00020
Image00012
Image00019
Image00018
Image00015
Image00014
Image00011
Image00010
Image00009
Image00007
Image00006
Image00053
Image00005
Image00004
Image00003
Image00002
Image00001
previous arrow
next arrow