กองบริการการศึกษา เยี่ยมชม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย สร้างสรรค์ และรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต และผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาและผู้แทนบุคลากรกองบริการการศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – 13.00 น. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกันเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการต่อยอดผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 

 

 

ทำบุญกองบริการการศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้จัดงาน ทำบุญกองบริการการศึกษา

ณ กองบริการการศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2

รูปกิจกรรม

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

กิจกรรม Big Cleaning Day

กองบริการการศึกษาได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560


previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

อบรมโครงการส่งเสริมการให้บริการอย่างยั่งยืน

กองบริการการการศึกษาร่วมกับกองกิจการนักศึกษา

ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการให้บริการอย่างยั่งยืน เรื่อง “นักบริการ 360 องศา”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560   ณ ห้องประชุม 89403 อาคาร 89 คณะวิศวกรรมศาสตร์


 

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรภายในกอง

เรื่อง “การเสริมสร้างการให้บริการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกองบริการการศึกษาอย่างยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 19 พ.ค.2560 – 21 พ.ค.2560


previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider