เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 และ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ยกเว้น หลักสูตร นานาชาติ (วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS ) 

 
  • ระดับ ปวช. 
  • ระดับปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา (ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS
  • ระดับปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา (สำหรับ วิทยาลัยนานาชาติ /TGGS ) 
  • ปฏิทินการศึกษา 

 

บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ที่มีชั้นยศทางทหาร

 
*** บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ที่มีชั้นยศทางทหาร***

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนายทหารชั้นประทวนและสัญญาบัตร พร้อมนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกทหาร
ได้รับการแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กองกิจการนักศึกษา
จัดโครงกาฝึกซ้อมบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งยศ ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรกระทรวงกลาโหมเป็นว่าที่ร้อยตรีขึ้นไป   
 

  วัน  : วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561         
  เวลา :   ตั้งแต่เวลา 11.00 น.- 14.00 น       
  สถานะที่  : ห้องประชุม 901 อาคาร 40 ปี มจพ.   
 
   
 เพิ่มเติม 1. บัณฑิตต้องสวมเครื่องแบบและเครื่องหมายพร้อมทั้งนำอุปกรณ์มาให้ครบ
                 2.สำเนาคำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร มาแสดงในวันเข้ารับการฝึกซ้อมด้วย 
 

 

 


                                                                                                      

 

 

                                                                                         

**คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญาบัตร**

ตารางเทียบแทนวิชาเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ขอปรับปรุงแก้ไขรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาภาษา
สำหรับนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป