การเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

  • นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ http://stdregis.kmutnb.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นต้นไป จนถึงวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2561

กองบริการการศึกษาปิดให้บริการในวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2561 เนื่องจาก สัมมนาสำนักงานอธิการบดี

เพิ่มเติมปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ 9 – วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561
   – วันหยุดพักการเรียนการสอน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) 

ช่วงเวลาให้บริการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาค2/2560 โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนฯ

ช่วงเวลาให้บริการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาค2/2560 โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนฯ 

ช่วงเวลาปิดให้บริการ วันที่ 26-28 ธันวาคม 2560

วัน-เวลาปิดให้บริการ ของกองบริการการศึกษา

วันที่ 26 ธ.ค.2560 เวลา 12.00 น.-14.00 น.
วันที่ 27 ธ.ค.2560 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป
วันที่ 28 ธ.ค.2560 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป


 

แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560

นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาได้ที่ระบบ http://services.regis.kmutnb.ac.th 

** ภายในช่วงเวลาตามปฏิทินการศึกษา **