บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ที่มีชั้นยศทางทหาร

 
*** บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ที่มีชั้นยศทางทหาร***

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนายทหารชั้นประทวนและสัญญาบัตร พร้อมนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกทหาร
ได้รับการแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กองกิจการนักศึกษา
จัดโครงกาฝึกซ้อมบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งยศ ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรกระทรวงกลาโหมเป็นว่าที่ร้อยตรีขึ้นไป   
 

  วัน  : วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561         
  เวลา :   ตั้งแต่เวลา 11.00 น.- 14.00 น       
  สถานะที่  : ห้องประชุม 901 อาคาร 40 ปี มจพ.   
 
   
 เพิ่มเติม 1. บัณฑิตต้องสวมเครื่องแบบและเครื่องหมายพร้อมทั้งนำอุปกรณ์มาให้ครบ
                 2.สำเนาคำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร มาแสดงในวันเข้ารับการฝึกซ้อมด้วย 
 

 

 


                                                                                                      

 

 

                                                                                         

**คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญาบัตร**

ตารางเทียบแทนวิชาเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ขอปรับปรุงแก้ไขรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาภาษา
สำหรับนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS  โทร.02 555 2169 หรือเบอร์ภายใน 1624,1625
ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายละเอียด  

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการการบริการที่เป็นเลิศ

กองบริการการศึกษา ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างการให้บริการอย่างยั่งยืน เรื่อง การบริการที่เป็นเลิศ

  • สมัครได้ที่  https://goo.gl/forms/3XNXbhRfRtlWyz1I2
    ตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2561 – 2 กรกฎาคม 2561 
  • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2555 2000  กลุ่มงานทะเบียน ต่อ 1628 – 1635
    กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ต่อ 1314