ประกาศ มจพ. การปรับลดและผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563

กำหนดวันขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

มติสภา เรื่อง แบบฟอร์มรายงานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม OBE