ประวัติความเป็นมา

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4


ประวัติและพัฒนาการของการบริการการศึกษา  

 • สถานที่ตั้ง
  ที่ตั้ง กองบริการการศึกษา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
  พ.ศ.2526 – 2547 อาคาร 12 ชั้น 2 และชั้น 3
  พ.ศ.2548 – 2550 อาคาร 46 ชั้น 3
ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย- เยอรมัน (TGGS) ชั้น 2

 • พ.ศ.2507
  โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิค พระนครเหนือ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2507


 • พ.ศ.2514
  ได้มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพ.ศ.2514 โดยรวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรีจัดตั้งเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีวิทยาลัยทั้งสามแห่งเป็นวิทยาเขต  ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือใช้ชื่อว่า“สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ”


 • พ.ศ.2517
  คณะปฏิวัติมีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 กำหนดให้โอน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ามาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517


 • พ.ศ.2526
      มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2526 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2526 ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานรองอธิการบดี (พระนครเหนือ) ดังนี้ กองธุรการ และกองบริการการศึกษา


 • พ.ศ.2529
  มีพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2528 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์2529 โดยกำหนดให้แต่ละสถาบัน แยกเป็นสถาบันอิสระเพื่อความคล่องตัวในการบริหารการศึกษาของแต่ละสถาบัน อยู่ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย มีประกาศให้จัดตั้ง กองธุรการและกองบริการการศึกษาสังกัดสำนักงานอธิการบดี  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2529


 • พ.ศ.2530
  ทบวงมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือที่ ทม 0202/5965 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2530 แจ้งมติ ก.ม.อนุมัติเปลี่ยนชื่อกองธุรการ เป็นกองกลางและปรับปรุงงานในกองบริการการศึกษา โดยแบ่งงานออกเป็น 6 หน่วยงาน คือ งานส่งเสริมการวิจัย งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา งานเอกสารและการพิมพ์ งานห้องสมุด งานธุรการ และให้จัดตั้ง กองแผนงานและกองกิจการศึกษา


 • พ.ศ.2531
  มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2531 โดยมีสำนักงานอธิการบดี(เปลี่ยนจากสำนักงานรองอธิการบดี วิทยาเขตพระนครเหนือเป็น สำนักงานอธิการบดี) มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2531 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ออกเป็น กองกลาง กองกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา และกองแผนงาน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2531 โดยกองบริการการศึกษามีหน่วยงานระดับงาน 5 งาน คือ งานส่งเสริมการวิจัย งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา งานเอกสารและการพิมพ์ งานธุรการ


 • พ.ศ.2540
  มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ออกเป็น กองกลาง กองกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ กองแผนงาน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2540


 •   พ.ศ.2545
  กองบริการการศึกษามีหน่วยงานระดับงานตามกฎหมาย 4 งาน คือ งานธุรการ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา งานเอกสารและการพิมพ์ และงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ เนื่องจากงานส่งเสริมการวิจัย ได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานภายใน ระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545


 • พ.ศ.2548
  มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังต่อไปนี้ กองกลาง กองกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ และกองแผนงาน


 • พ.ศ.2550
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550


 • พ.ศ.2551
  กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของ ส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551


 • พ.ศ.2555
  กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของ ส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555


 • พ.ศ.2556
  กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

พ.ศ.2546 – 2547

1

พ.ศ.2548 – 2550

2

3

พ.ย.2550 – ปัจจุบัน

4

5

วัตถุประสงค์
กองบริการการศึกษามีวัตถุประสงค์ในการดำเนินภารกิจการ ให้การบริการทางการศึกษาและพัฒนางาน ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 1. การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับปริญญาบัณฑิตใน ระบบรับตรง และระบบโควตาของมหาวิทยาลัย
 2. บริหารจัดการข้อมูลทะเบียนและสถิตินักศึกษา เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
 3. ประสานงานและดำเนินการด้านหลักสูตรการศึกษา
 4. ประสานงานและดำเนินการด้านทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
 5. ประสานงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) และนักศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 6. ประสานงานการควบคุมและกำกับดูแลมาตรฐานการศึกษาสถาบันสมทบ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เช่น งานเลขานุการสภาวิชาการ งานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการเรียนการสอน