คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา 

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

หัวหน้ากลุ่มงานรับเข้าศึกษา