บุคลากรกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงาน


นางสาวสุกานดา สิงห์จันทร์
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1628
 

งานทะเบียนประวัตินักศึกษา


นางสาวกานต์กมล กาญจนโรมนต์
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1629
 


นางสาววิภาพร ดิถีพรรณ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


  02 555 2000 ต่อ 1631
 


นางสาวกุลธิดา ผิวอ้วน
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1628
 

งานลงทะเบียนและประมวลผลสอบ


นางศิลสิริ งามเมือง
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1635
 


นางสาวณวลี มณีโชติ
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1634
 


นายพุทธิพันธ์ วัฒนา
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1635
 


นางอรอนงค์  กวางทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


  02 555 2000 ต่อ 1634
 

งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา


นางสาวจารุวรรณ สมราศรี
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1632
 


นางสาวอโนทัย เกตุบรรเทิง
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1629
 


นางสาววราพร สายทอง
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1632
 


นางสาวกันยรัตน์ สอนคง
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1630
 


นางสาวจิตสุภา นิรัติศัยดีสกุล
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1633
 


นางสาวสุณัฐชกานต์ อรุณจินดา
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1633
 

งานออกหนังสือสำคัญ


นางสาววิไลพร หวาดอิ่ม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


  02 555 2000 ต่อ 1630
 


นางสาวลลิตา มั่นคง
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1630
 

งานเลขานุการและบริการ


นางสาวสุทธมน พิมพิทักษ์
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1630