บุคลากรกลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

หัวหน้ากลุ่มงาน


นายอภิพนธิ์ พลหล้า
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1622
 


นางสาวเพชรรัตน์ บุญเรือง
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1623
 


นายปวิช อัคระภุชงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


  02 555 2000 ต่อ 1622
 


นางชูจิตต์ สิงห์ทอง
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1623
 


นางสาวณัฐวรณิชา ทามัน
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1623