กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

หน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา เป็นหน่วยงานทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย สังกัดกองบริการการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานบริการวิชาการแก่หน่วยงานจัดการเรียน การสอนของคณะ/วิทยาลัย
ภารกิจของหน่วยงาน

 1. งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
  – รับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
  – จัดทำฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา
  – ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่/ผู้สำเร็จการศึกษา
 2. งานลงทะเบียนและประมวลผล
  – จัดเตรียมฐานข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลรายวิชา
  – ลงทะเบียนวิชาเรียน
  – ประมวลผลและจัดทำรายงานต่าง ๆ
  – พัฒนาบำรุงรักษาข้อมูลและโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์
 3. งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา
  – ตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียน/ผลการเรียน
  – อนุมัติผลการศึกษาและแจ้งผลการศึกษา
  – ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 4. งานออกหนังสือสำคัญ
  – จัดทำหนังสือรับรองทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ
  – การบันทึกข้อมูลวุฒิทางการศึกษาเดิม
  – จัดทำดัชนีและการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 5. งานบริการนักศึกษา
  – รับ-ส่ง/เสนอคำร้อง เอกสารทางการศึกษาและหนังสือราชการ
  – พิมพ์หนังสือ/เอกสารต่างๆ
  – งานบริการเคาน์เตอร์
 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย