บุคลากร กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา 

งานทะเบียนประวัตินักศึกษา

งานลงทะเบียนและประมวลผลสอบ

งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา

งานออกหนังสือสำคัญ

งานเลขานุการและบริการ