บุคลากรกลุ่มงานรับเข้าศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงาน


นางมณฑาทิพย์ อยู่เจริญ
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1626
 


นางปุณณดา ทวีสุข
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1626
 


นางสาวประภัสสร ศรีโนนยาง
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1627
 


นางสาวศิรประภา ประสงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


  02 555 2000 ต่อ 1627