คณะกรรมการบริหารกองบริการการศึกษา

คณะกรรมการของกองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการของกองบริการการศึกษา จำนวน 2 ชุด โดย ผู้อำนวยการกอง เป็นที่ปรึกษา หัวหน้างาน เป็นประธาน โดยบุคลากรแต่ละคนเลือกอยู่ในคณะกรรมการตามความสมัครใจและความสนใจ นอกจากนี้ กองบริการการศึกษาได้แต่งตั้ง คณะที่ปรึกษา/คณะที่ปรึกษาภาคประชาชนและผู้แทนนักศึกษาด้วย

1.คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากร
 • จัดทำแผนงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ การพัฒนาบุคลากรและการบริหารทรัพยากรของกองบริการการศึกษา
 • ดำเนินการตามแผนงานและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากร
 • ติดตามและประเมินผลการดำเนินการจัดการความรู้ภายในกองบริการการศึกษา
 • รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษารับทราบ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้อำนวยการ   กองบริการการศึกษามอบหมาย

 

2.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 • กำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงาน รวมทั้งการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานอธิการบดี
 • ส่งเสริม วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ตลอดจนเสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และการจัดการควบคุมภายใน
 • ดำเนินการตามแผนงานและประเมินผลการดำเนินงาน
 • จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง รายงานการควบคุมภายใน และสนับสนุนข้อมูลการประเมินคุณภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับตรวจประเมินและการสอบทานการควบคุมภายใน
 • รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษารับทราบ
 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษามอบหมาย