ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

   :: ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS)

  เวลาการให้บริการ และ ให้คำปรึกษา

       การให้บริการทั่วไป(รับ-จ่ายเอกสาร)
                วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

       การให้บริการด้านการลงทะเบียนวิชาเรียน
               วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.00-18.00 น. *
               วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.(พักเที่ยง) *
               (นอกช่วงเวลาลงทะเบียน วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.)
               * ช่วงเวลาลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา

       การให้บริการคำปรึกษาด้านการลงทะเบียน การวัดผลการศึกษา สถานภาพนักศึกษา และแก้ไขข้อมูล
                วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.


 :: 02 555 2000 ต่อ 1628-1635
  :: 02 587 4341
 :: onanong.s@op.kmutnb.ac.th
 :: ข้อมูลผู้ให้บริการให้คำปรึกษา

 คณะ/วิทยาลัย ระดับชั้น  การให้บริการ
 ลงทะเบียน วัดผลการศึกษา ประวัตินักศึกษา 
วิศวกรรมศาสตร์ ป.ตรี พุทธิพันธ์ จิตสุภา กานต์กมล 
ป.โท/เอก   จารุวรรณ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทุกระดับชั้น ณวลี วราพร กุลธิดา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปวช./ป.ตรี ศิลสิริ กันยรัตน์,
อโนทัย
วิภาพร
ป.โท/เอก กันยรัตน์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทุกระดับชั้น ณวลี อรวรรณ กุลธิดา
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ทุกระดับชั้น ศิลสิริ จารุวรรณ กุลธิดา
อุตสาหกรรมเกษตร ป.ตรี ศิลสิริ จารุวรรณ กุลธิดา
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ทุกระดับชั้น ศิลสิริ กันยรัตน์ วิภาพร
วิศวกรรมศาสตร์ฯ(ระยอง) ป.ตรี พุทธิพันธ์ วราพร กานต์กมล
วิทยาศาสตร์ พลังงาน(ระยอง) ทุกระดับชั้น พุทธิพันธ์ วราพร กานต์กมล
บริหารธุรกิจ ป.ตรี พุทธิพันธ์ วราพร กานต์กมล
ป.โท/เอก จารุวรรณ
วิทยาลัยนานาชาติ ป.ตรี ณวลี กันยรัตน์ กานต์กมล
พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ป.ตรี ณวลี  กันยรัตน์ กุลธิดา
ป.โท/เอก วราพร
บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ป.ตรี ศิลสิริ จารุวรรณ กุลธิดา
TGGS ป.โท/เอก ศิลสิริ จารุวรรณ กานต์กมล
ศิลปศาตร์ประยุกต์ ป.โท/เอก ณวลี วราพร วิภาพร
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทุกระดับชั้น ณวลี วราพร
กุลธิดา

หมายเหตุ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน ของผู้ให้บริการ
1628 :  สุกานดา , กุลธิดา
 1629 : กานต์กมล , อโนทัย
1630 :  กันยรัตน์
 1631 : วิภาพร
 1632 : วราพร , จารุวรรณ
1633 : อรวรรณ , จิตสุภา
1634 : จิราวรรณ
1635 : พุทธิพันธ์, ศิลสิริ


กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ 

 :: ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS)

 :: โทรศัพท์. 0 2555 2000 ต่อ 1624-1625

 :: โทรสาร.0 2555 2169

 :: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

 ::  praponp@kmutnb.ac.th

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 :: ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS)

 :: โทรศัพท์ 0 2555 2000-24 ต่อ 1626 – 1627

 :: โทรสาร 0 2555 2171

 :: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 18.00 น.

 :: monthatip.y@op.kmutnb.ac.th

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

 :: ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS)

 :: โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 1621-1623

 :: โทรสาร 0 2555 2168

 :: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

 :: phetcharatb@kmutnb.ac.th

แผนที่ตั้งหน่วยงาน