ปฏิทินการศึกษา

ทุกคณะ ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS

ปีการศึกษา

2565

ปีการศึกษา

2564

ปีการศึกษา

2563

ปีการศึกษา

2562

สำหรับ วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS

ปีการศึกษา

2565

ปีการศึกษา

2564

ปีการศึกษา

2563

ปีการศึกษา

2562