บุคลากรกลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์

หัวหน้ากลุ่มงาน


นางจุฑารัตน์ มิ่งขวัญ
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1624
 

งานหลักสูตร


นางวิไลรัตน์ วิสารทวิศิษฎ์
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1625
 


นางสาวจารุลักษณ์ เงินเส็ง
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1624
 


นางสาวอรุณรัตน์ ศุขเทวา
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1625
 


นางสาวพรรังษี ราชวงษ์
นักวิชาการศึกษา


  02 555 2000 ต่อ 1624