กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบในการประสานงานกับคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์) และระดับปริญญาบัณฑิต ระบบรับตรง [โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET โครงการสมทบพิเศษ และโครงการอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยในการเปิดรับนักศึกษา] ระบบโควตา [โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (มีคุณธรรมความดี มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์) โควตาเรียนดี/พื้นที่] แบ่งการบริหารจัดการภายในกลุ่มงานเป็น 3 งาน ดังนี้

 1. งานรับสมัครนักศึกษา
  – ประสานงานและดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์) และระดับปริญญาบัณฑิต ระบบรับตรง ระบบโควตา
  – จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
  – จัดทำปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
  – จัดทำแบบสำรวจและตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่รับเข้าศึกษา
  – จัดทำต้นฉบับระเบียบการ/ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่
  – จัดทำข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่
  – จัดเตรียมข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ระบบรับสมัครออนไลน์
  – บริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศการรับนักศึกษาใหม่
 2. งานสอบคัดเลือก
  – ประสานงานและดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำข้อสอบ/การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
  – ประสานงานการจัดสอบ/สถานที่สอบ/จัดห้องสอบ/จัดกรรมการคุมสอบ
  – วิเคราะห์ข้อสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
  – จัดทำคู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
  – จัดพิมพ์เอกสาร/สติ๊กเกอร์/แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการสอบ
  – จัดพิมพ์ใบสมัครให้แก่คณะ/วิทยาลัย
 3. งานสนับสนุนการบริหารและสารสนเทศ
  – ร่าง และพิมพ์หนังสือ/คำสั่ง/เอกสารต่างๆ
  – รับ – ส่ง หนังสือราชการ
  – ถ่ายเอกสาร/พิมพ์สำเนาเอกสาร
  – จัดทำ ควบคุม การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
  – สรุปรายรับ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
  – จัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ
  – ประสานงานการประชุม/เลขานุการที่ประชุม
  – จัดทำฐานข้อมูลและบริการสารสนเทศ (อาทิ ฐานข้อมูลสถานศึกษา)
  – จัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์
  – จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายในของหน่วยงาน
  – จัดทำข้อมูล เอกสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์/สถานศึกษา/หน่วยงานต่างๆ ภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย
  – จัดทำรายงาน/แบบประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
  – ประสานงาน-รวบรวมข้อมูลจากคณะ/วิทยาลัยเกี่ยวกับการตัดสิทธิ์ Admissions กลาง
  – บริการการศึกษา (ให้คำปรึกษา/แนะนำด้านการรับสมัคร)