สถิตินักศึกษา ปีการศึกษา 2566

 

สถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2566)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะบริหารธุรกิจ

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

วิทยาลัยนานาชาติ

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

อุทยานเทคโนโลยี

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

สรุป

 

สถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะบริหารธุรกิจ

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

วิทยาลัยนานาชาติ

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

อุทยานเทคโนโลยี

ลงทะเบียน สมทบพิเศษ นักศึกษาพิเศษ รักษาสภาพ

 

สรุป