รับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS  โทร.02 555 2169 หรือเบอร์ภายใน 1624,1625
ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายละเอียด