ตารางเทียบแทนวิชาเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ขอปรับปรุงแก้ไขรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาภาษา
สำหรับนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป