บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ที่มีชั้นยศทางทหาร

 
*** บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ที่มีชั้นยศทางทหาร***

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนายทหารชั้นประทวนและสัญญาบัตร พร้อมนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกทหาร
ได้รับการแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กองกิจการนักศึกษา
จัดโครงกาฝึกซ้อมบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งยศ ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรกระทรวงกลาโหมเป็นว่าที่ร้อยตรีขึ้นไป   
 

  วัน  : วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561         
  เวลา :   ตั้งแต่เวลา 11.00 น.- 14.00 น       
  สถานะที่  : ห้องประชุม 901 อาคาร 40 ปี มจพ.   
 
   
 เพิ่มเติม 1. บัณฑิตต้องสวมเครื่องแบบและเครื่องหมายพร้อมทั้งนำอุปกรณ์มาให้ครบ
                 2.สำเนาคำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร มาแสดงในวันเข้ารับการฝึกซ้อมด้วย