เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 และ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ยกเว้น หลักสูตร นานาชาติ (วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS )