เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 และ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ยกเว้น หลักสูตร นานาชาติ (วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS ) 

 
  • ระดับ ปวช. 
  • ระดับปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา (ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS
  • ระดับปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา (สำหรับ วิทยาลัยนานาชาติ /TGGS ) 
  • ปฏิทินการศึกษา