ช่วงเวลาแจ้งความจำนงคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกระดับชั้น ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2562

สามารถเข้าบันทึกข้อมูลในระบบแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาได้ตามช่วงเวลาปฏิทินการศึกษา

http://services.regis.kmutnb.ac.th