กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ban_tqf

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) พ.ศ.2552
หลักสูตรใหม่ที่จะเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ต้องปฏิบัติตาม TQF ส่วนหลักสูตรที่ดำเนินการเปิดสอนอยู่แล้ว จะต้องพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ TQF ภายในปีการศึกษา 2555 สกอ. ได้มีหนังสือที่ ศธ 0506(1)/3161 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2555 และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายในปีการศึกษา 2556 ต่อไปได้