ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง

คำแนะนำการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
คำร้องขอลาออก

กรณี

 • สำเร็จการศึกษา
 • พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 • ศึกษาต่อที่อื่น
 • อื่นๆ
คำร้องขอรับเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย

กรณี

 • สำเร็จการศึกษา
 • พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 • ศึกษาต่อที่อื่น
 • อื่นๆ
คำร้องขอเอกสารการศึกษา

กรณี

 • Transcript
 • หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 • หนังสือรับรองรอผลสอบ
 • หนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยเพื่อขอรับทุนการศึกษา
 • หนังสือรับรองเวลาเรียนนอกเวลาราชการ
 • หนังสือรับรองคะแนนรายวิชา
 • ใบแปลประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร
 • ใบเกรด (KMIT-48) ที่ขอเพิ่มเติม
หนังสือมอบอำนาจรับเอกสารการศึกษาแทน
ใบมอบฉันทะการลงทะเบียนวิชาเรียน
คำร้องขอลงทะเบียน กรณีลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่
คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา รหัส 53 ขึ้นไป

กรณี

 • บัตรหาย
 • บัตรหมดอายุ
 • บัตรชำรุด
 • เปลี่ยนชื่อ-สกุล
 • ชื่อ-สกุลผิด (โดยธนาคาร)
คำร้อง ขั้นตอนการโอนรายวิชาของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ระดับ ปวช. และปริญญาตรี