เอกสารการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552