อบรมโครงการส่งเสริมการให้บริการอย่างยั่งยืน

กองบริการการการศึกษาร่วมกับกองกิจการนักศึกษา

ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการให้บริการอย่างยั่งยืน เรื่อง “นักบริการ 360 องศา”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560   ณ ห้องประชุม 89403 อาคาร 89 คณะวิศวกรรมศาสตร์