กองบริการการศึกษา เยี่ยมชม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

S__4751385
291461
291362
291466
291360
291373
291364
291378
291523
291380
previous arrow
next arrow
S__4751385
291461
291362
291466
291360
291373
291364
291378
291523
291380
previous arrow
next arrow

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย สร้างสรรค์ และรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต และผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาและผู้แทนบุคลากรกองบริการการศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – 13.00 น. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกันเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการต่อยอดผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ